Joukkue

Hyttinen Juuso
Luoti Aatu
Nieminen Ville
Nikkilä Roni

Maalivahti

Kanerva Jasper
Nerola Antti
Surma-aho Jesse
Tuttavainen Perttu
Vasarainen Ville

Puolustaja

Anipuro Reino
Ekholm Lauri
Huuhtanen Tommi
Kärnä Miika
Luttinen Miro
Orava Tomi
Santala Felix
Tyyskä Tommy
Uusi-Kouvo Niclas
Vieri Luca

Hyökkääjä

Anttila Valtteri
Dulkin Matvei
Erkkilä Luka
Haapoja Aleksi
Hartonen Luca
Hopia Valtteri
Järvinen Miko
Jyrkiäinen Eetu
Karhinen Oskari
Karlsson Neo
Korvenpää Timo
Latomäki Georg
Maja Patric
Mäkinen Anton
Mäkinen Samuli
Österlund Rony
Öztas Kaplan
Paajanen Aarno
Pulliainen Tuomas
Rekola Ville
Svahn Elias
Tasavuori Henrik
Tikkanen Veikka
Tynjälä Nico
Uljala Joona
Uusi-kouvo Miiko

Toimihenkilöt